Tag Archives: AWS

Elastic IP Address trong Amazon EC2

aws-elastic-ip-address-switch

Elastic IP address (hay một địa chỉ IP đàn hồi) là một địa chỉ IPv4 tĩnh được thiết kế cho dynamic cloud computing. Elastic IP address phải được kết hợp với một tài khoản AWS. Amazon hiện tại chưa hỗ trợ Elastic IP address cho IPv6. Tại sao phải sử dụng Elastic IP address? Khi […]