Elastic IP Address trong Amazon EC2

aws-elastic-ip-address-switch
Elastic IP address (hay một địa chỉ IP đàn hồi) là một địa chỉ IPv4 tĩnh được thiết kế cho dynamic cloud computing. Elastic IP address phải được kết hợp với một tài khoản AWS. Amazon hiện tại chưa hỗ trợ Elastic IP address cho IPv6.

Tại sao phải sử dụng Elastic IP address?

Khi 1 instance bị lỗi, chúng ta có thể nhanh chóng ánh xạ địa chỉ IP đó đến 1 instance khác trong cùng một tài khoản AWS.
aws-elastic-ip-address-switch
Tại sao sử dụng Elastic IP address

Đặc tính cơ bản của một Elastic IP address

+ Để sử dụng một Elastic IP address, bạn cần phải cấp phát địa chỉ đó cho tài khoản AWS của bạn. Sau đó cấu hình để liên kết (associate) với một instance hay một network interface. + Khi kết hợp một Elastic IP address với một instance hay network interface của instance đó thì địa chỉ IPv4 hiện tại (nếu có) được map với instance sẽ bị giải phóng (release) khỏi instance, trả về lại Amazon pool – đây là nơi lưu trữ các địa chỉ IPv4 public. + Bạn có thể hủy liên kết một Elastic IP address từ một resource, và liên kết nó với một resource khác. Bất kỳ kết nối mở nào đến một instance tiếp tục work trong một khoảng thời gian, thậm chí sau khi hủy liên kết một Elastic IP address và liên kết lại với một instance khác. Chúng ta được khuyên rằng nên mở lại các kết nối (connections) thông qua “Reassociated Elastic IP address”. + Một Elastic IP bị ngắt kết nối vẫn được cấp cho tài khoản của bạn cho đến khi bạn giải phóng nó một cách rõ ràng. + Một Elastic IP chỉ được sử dụng cho Region cụ thể. + Khi bạn liên kết một địa chỉ Elastic IP với một instance mà trước đó đã có một địa chỉ IPv4 public, thì khi đó DNS hostname public của instance cũng thay đổi để match với địa chỉ Elastic IP. + Chúng ta có thể phân giải một DNS hostname public:
  1. Đến địa chỉ IPv4 public hoặc địa chỉ Elastc IP bên ngoài network của instance đó.
  2. Đến địa chỉ IPv4 private của instance từ bên trong network của instance đó.
Chi phí cho Elastic IP Addresses cũng khá rẻ, các bạn có thể tham khảo link của Amazon: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/#Elastic_IP_Addresses

Cấu hình Elastic IP Address cho Amazon EC2

Đăng nhâp vào console.aws.amazon.com, từ giao diện Console ta chọn Services -> Compute -> EC2 -> NETWORK & SECURITY -> Elastic IPs
elastic_ip_screen
Màn hình giao diện trang quản lý Elastic IPs
Chọn Allocate new address.
allocate-new-address
Màn hình giao diện Allocate new address
Chọn Allocate.
allocate-new-address-created-successful
Hiển thị thông báo tạo địa chỉ Elastic IP thành công
Chúng ta có thể thấy một địa chỉ IPv4 mới được tạo là 18.223.55.0. Ra ngoài giao diện quản lý Elastic IPs, chọn địa chỉ IP vừa tạo và click phải chọn “Associate address”
associate-address
Màn hình giao diện Elastic IPs sau khi tạo mới 1 Elastic IP address
 
associate-address-configuration
Màn hình giao diên Associate address.
Thiết lập thông số Resource Type (Instance hay Network Interface) Chọn Associate.
associate-address-successful
Cấp phát địa chỉ Elastic IP thành công
Quay trở lại giao diện quản lý instance, chúng ta sẽ thấy địa chỉ Elastic IP đã được map với instance đã chọn.
instance-ipv4-mapped
Màn hình giao diện trang quản lý các instance
Demo Website triển khai trên AWS: Nhà Cái W88

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *